Projekts «Mašīnbūves kompetences centrs» (id.nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006)

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.


Pētniecības projekts Nr.4.4 “Tehnoloģija un iekārtas prototips objektu ar mainīgiem parametriem fasēšanai fiksētu nosacījumu iepakojumā”

Projekta mērķis ir radīt tehnoloģiju un iekārtas prototipu, kas grupē mainīga svara un citu mainīgu parametru objektus kopās ar fiksētu svaru noteiktās robežās, tad ievieto grupēto kopu vienā iepakojumā saskaņā ar noteiktu algoritmu.

Galvenās aktivitātes:

 • izpētīt dažādu fasējamu pārtikas produktu svara un citu parametru statistisko un momentāno sadalījumu, kas ļautu konstatēt matemātiskās likumsakarības un tad modelēt grupēšanas risinājumus fasēšanai.  Uz iegūto sadalījumu raksturīgo parametru pamata izveidot matemātiskos modeļus, kas, savukārt, būs noderīgi, veidojot optimizētas grupēšanas tehnisko risinājumu
 • produktu grupēšanas tehniskā risinājuma izstrāde, kas nodrošina produktu sakārtošanu iepakojumā pēc noteiktiem parametriem, ievērojot produktu telpiskās īpašības
 • Modulāri modificējamas iekārtas risinājuma izstrāde un moduļu testēšana, kas ļaus iekārtu pielāgoti pielietot fasēšanai dažādās pārtikas ražošanas nozarēs un dažāda ražošanas apjoma uzņēmumos
 • Iekārtas prototipa izveide, kas orientēta sākotnēji putnu gaļas un zivju apstrādes ražošanas uzņēmumu vajadzībām
 • Izstrādāt satveršanas metodes un ātri maināmus satvērējus dažādiem produktiem, tādējādi paplašinot iekārtas pielietojamību.

Plānotais rezultāts:

 1. Modulāri pielāgojamas fasēšanas iekārtas ar elastīgu veiktspēju prototips kā platforma pielietojumam dažādās pārtikas ražošanas nozarēs.
 2. Ātri nomaināmi produktu satvērēji manipulatoru aprīkošanai, kas izmantojami dažādās pārtikas nozarēs, kur pielieto manipulatorus produktu pārelšanai un apstrādei.
 3. Jauna tipa objektu iebarošanas modulis un produktu kombināciju veidošanas modulis, kas tiks veidots, realizējot matemātiskās modelēšanas pētījumu gaitā iegūtās atziņas par pārtikas produktu gabaliņu īpašību izkliedes raksturojumiem.
 4. Potenciālie intelektuālā īpašuma objekti, kas radīsies projekta izstrādes gaitā:
 1. apstrādājamo objektu salikšanas optimizācijas metode, balstīta procesa matemātiskajā modelī
 2. jauna tipa objektu iebarošanas moduļa un produktu kombināciju veidošanas moduļa tehniskais risinājums

Pētniecības projektu īsteno SIA “PERUZA”, SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”.

Projektā laika posmā 01.04 – 30.06.2023 tika veikti šādi darbi:

1.      Turpmāko izpētes darbu detaļplānošana un  konkrētu uzdevumu formulēšana.

2.      Regulāro darba apspriežu ar projekta partnera “Peruza” speciālistiem sagatavošana un norise.

3.      Informācijas vākšana par mūsdienīgām un projekta vajadzībām atbilstošām datu apstrādes metodēm.

4.      Nepieciešamo ieejas datu kopu apzināšana.

5.      Esošā stāvokļa un iespējamo risinājumu apzināšana konkrētā rūpnieciskā pētījuma jomā un to analīze.

6.      Iespējamo turpmākās izpētes alternatīvo virzienu izvēle.

7.      Kārtošanas procesa provizoriskā matemātiskā modeļa izveide, ņemot vērā pašreiz eksistējošos tehniskās sistēmas ar lentveida tipa konveijeri ierobežojumus.

8.      Alternatīva kārtošanas procesa provizoriskā statistiskā matemātiskā modeļa izveide, balstoties uz karuseļveida iekārtas tehniskā risinājuma iespējām.

9.      Modeļu provizoriskie izmēģinājumi ar simulētiem kārtošanas procesa ieejas datiem.

10.  Provizorisko rezultātu izvērtēšana kopā ar projekta partnera “Peruza” speciālistiem.